Proeflessen 17 en 18 september en ook start 10 weekse cursussen

Algemene voorwaarden Feminity

Definitie cursus:

Onder ‘cursus’ wordt verstaan een (dans)cursus, training, workshop, bootcamp, healing, retreat e.d.

Alle dansvormen, yoga, pilates, meditatie lessen e.d. vallen ook hieronder.

1a. Zodra u zich heeft ingeschreven voor een cursus of privéles, bent u verplicht het volledige bedrag van de cursus vooraf te voldoen, tenzij de inschrijving / opgave is geannuleerd binnen 7 dagen na inschrijving / opgave van de cursus of privéles.
Annulering dient plaats te vinden per aangetekend schrijven  of per email, slechts rechtsgeldig indien er een lees- of ontvangstbevestiging van Feminity kan worden overgelegd.
Indien niet is opgezegd zoals hierboven is vermeld, blijft de betalingsplicht van kracht, ook als u niet naar de cursus of privéles gaat of bent geweest, om wat voor reden dan ook, dus ook in geval van overmacht en of ziekte.
Telefonische of mondelinge annuleringen zijn NIET rechtsgeldig en kunt u zich derhalve daarop NIET beroepen!

1b. Voor sommige cursussen kunt u kiezen uit een maand abonnement of 10 rittenkaart, de kosten hiervan dient u vooraf te betalen. Voor een maand abonnement geldt een opzegtermijn van een maand. Een 10 rittenkaart is 3 maanden geldig na uitgifte datum.

1c. U bent als inschrijver verantwoordelijk voor de betaling van het cursusgeld van de door u ingeschreven partner. Indien de partner in gebreke blijft dan zal het cursusgeld door u worden voldaan.

1d. Nadat u een inschrijving via de website heeft gedaan, ontvangt u per ommegaande automatisch een Bevestigingsmail op het door u ingevulde emailadres. U dient de in de bevestigingsmail vermelde link “BEVESTIGEN” aan te klikken om de ontvangst van uw bevestigingsmail te bevestigen. Indien u geen bevestigingsmail heeft ontvangen, moet u dit binnen 1 dag bij Feminity per email melden. Na de door Feminity verzonden bevestigingsmail krijgt u geen andere bevestigingen meer. Zodra uw inschrijving door ons is ontvangen, staat u meteen ingeschreven, ook als u geen bevestigingsmail van Feminity heeft ontvangen.

1e. Een cursus duurt 12 weken of korter. U schrijft zich altijd in voor 1 cursus. Op het einde van een cursus eindigt dan ook de overeenkomst. Voor een volgende cursus moet u zich opnieuw inschrijven.

2a. Zorg voor een tijdige betaling van het cursusgeld (uiterlijk op de eerste lesdag ) en voorkom daarmee onnodige extra kosten. Bij niet tijdige betaling verzenden wij een herinnering en / of aanmaning. Bij een 2e aanmaning (5 dagen na de eerste aanmaning ) worden € 20,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling nog steeds achterwege blijft, zijn wij genoodzaakt het incasso uit handen te geven aan een deurwaarder /incasso bureau. Alle gerechtelijk en incassokosten komen voor uw rekening en de incassokosten bedragen 15 % met een minimum van € 40,=

2b. Bij de eerste aanmaning komen eventuele kortingen ( zoals bijv. studentenkorting ) te vervallen en is het volledige cursusgeld verschuldigd.

2c. Uw betalingsplicht blijft onverminderd van kracht ook als u geen bevestigingsmail heeft ontvangen. Ook indien u de bevestigingsmail niet heeft bevestigd blijft uw betalingsplicht van kracht.

3. Feminity behoudt zich het recht voor om gedurende een cursus of aan het begin van een nieuwe cursus nieuwe/andere docenten/begeleiders aan te stellen om de lopende of de nieuwe cursussen te verzorgen. Annulering van de cursus om reden van wisseling van docenten is niet mogelijk. Dit artikel geldt ook voor massages.

4. Een gedane (aan)betaling vervalt indien u na inschrijving de cursus, om wat voor reden dan ook ( dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), niet meer kunt volgen.

5a. Bij een tussentijdse beëindiging van de cursus, om wat voor reden dan ook (dus ook bij overmacht zoals ziekte e.d. ), vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving van het cursusgeld plaats. Ook al zou de cursus na 1 les niet meer voortgezet kunnen worden of u heeft helemaal geen lessen kunnen volgen, vindt geen restitutie, verrekening of doorschuiving plaats. Het is niet mogelijk om gemiste lessen in een volgende cursus in te halen of te verrekenen.

5b. Indien een cursus als gevolg van pandemieën, overmacht en/of een besluit van de overheid (zoals Corona-richtlijnen) wordt geannuleerd, vindt geen terugbetaling plaats. Bij een danscursus of yoga cursus zal deze worden vervangen door een online cursus en indien een retreat niet meer mogelijk is, zal deze worden verplaatst en anders zal voor een retreat een voucher (geldigheidsduur één jaar) verstrekt worden die recht geeft op een vergelijkbare retreat, cursus of healingtraject op een ander moment.

5c. In sommige ernstige medische situaties van een cursist of andere ernstige situaties kan Feminity een uitzondering maken op art. 5a. Bij medische situaties zullen wij altijd een originele doktersverklaring dienen te ontvangen om te kunnen beoordelen of een uitzondering mogelijk is. Een uitzondering zal nimmer met terugwerkende kracht worden toegepast. Dit betekent dat de datum van de eerste melding per aangetekend schrijven of per email met leesbevestiging rechtsgeldig is. 

6a. Indien Feminity een cursus vóór aanvang van de cursus annuleert, zal restitutie van het cursusgeld plaatsvinden, behalve bij overmachtssituaties ( zoals o.a. overheidsmaatregelen, ziekte van de docenten, overlijdensgevallen in de directe familie van de docenten). Bij overmachtssituaties zal een voucher worden verstrekt met een geldigheidsduur van een jaar, met de rechten die zijn vermeld bij Art. 5b.

6b. Indien Feminity gedurende een cursus deze annuleert, zal het resterende gedeelte van de cursus op een ander moment worden vervolgd. Betreft het een annulering vanwege overmacht, dan zal Feminity een voucher verstrekken (geldigheidsduur één jaar) die recht geeft op een vergelijkbare retreat, cursus of healingtraject op een ander moment.

7. Indien u zonder partner een les komt inhalen, kunnen wij u niet garanderen dat u de hele les met een partner kunt dansen.

8. Gemiste lessen kunnen kosteloos ingehaald worden, mits er daar de mogelijkheid toe is. Indien bijv. een bepaalde cursus slechts op 1 dag per week worden verzorgd in een vestiging, dan is er geen mogelijkheid om de gemiste les in te halen. Gemiste lessen kunnen niet ingehaald worden in een volgende cursus of verrekend worden met een volgende cursus.

Gemiste lessen die niet ingehaald kunnen worden, komen dus te vervallen.

9. Het is niet toegestaan om film / video opnames te maken tijdens de activiteiten van Feminity, tenzij de docent hiervoor toestemming heeft verleend. Indien er opnames worden gemaakt mogen deze niet op internet worden geplaatst of worden gegeven aan anderen, mits toestemming van de docent hiervoor wordt verleend. Indien u zich niet aan deze regels houdt bent u niet meer welkom bij Feminity.

10. Tijdens de lessen is het niet toegestaan om op kleur afgevende schoenen de danszaal te betreden i.v.m. de dansvloer.

11. Feminity is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van, of schade aan jassen en andere eigendommen van onze bezoekers.

12. Als u zich inschrijft voor een dans-, fitnesscursus of Kambo sessie bij ons adviseren wij u om uw arts / specialist te raadplegen om na te gaan of deelname aan één of meerdere cursussen voor u verantwoord is.

13. Feminity is niet aansprakelijk voor verwondingen, blessures e.d. die cursisten / bezoekers van onze dansschool oplopen tijdens, vóór of na de danslessen/trainingen

14. Feminity behoudt zich het recht voor om een ieder de toegang tot de dansschool of dansavond te weigeren zonder opgaaf van redenen.

15. Feminity is een dans, coaching en healing centrum voor uitsluitend vrouwen. Tijdens onze activiteiten zijn daarom alleen vrouwen welkom. Uitzonderingen op deze regel kunnen uitsluitend door de directeur van Feminity worden bepaald.

16. Tijdens activiteiten van Feminity worden wel eens foto’s en video-opnames gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en videobeelden te publiceren op onze of andere websites en tevens te gebruiken voor promotionele activiteiten zonder eerst toestemming te vragen aan degenen die op de foto’s of videobeelden voorkomen. Feminity behoudt zich het recht voor om de gemaakte video opnames te verkopen.

17. Feminity is niet aansprakelijk voor individuele toezeggingen die door de docenten en of ander personeel van Feminity worden gedaan, tenzij de toezeggingen bewezen kunnen worden door schriftelijk bewijs van Feminity.

18. Het is niet toegestaan dat cursisten of bezoekers van Feminity eigen drankjes meenemen.

19. Binnen Feminity wordt geen alcohol geschonken. Het zelf meenemen van alcohol is ook strikt verboden. Feminity hanteert een strikt anti alcohol en anti middelen beleid. Indien u aangeschoten, dronken of onder invloed van een verdovend of stimulerend middel binnenkomt kunnen wij u de toegang ontzeggen.

20. Zorg voor persoonlijke hygiëne is verplicht.

21. De bescherming van uw privacy is voor ons erg belangrijk. De door u aan ons opgegeven persoonsgegevens blijven strikt geheim en wij zullen uw gegevens dan ook niet aan derden ter beschikking stellen. Derhalve worden onze cursisten gevraagd geen telefoonnummers en emailadressen aan docenten van Feminity te geven. Deze gegevens zijn immers bij Feminity bekend en kan dus daarnaar worden verwezen.

22. Feminity behoudt zich het recht voor haar activiteiten te verplaatsen naar een andere locatie binnen de regio indien er omstandigheden zijn die dit noodzakelijk maken. Annulering van een lopende cursus om die reden is niet mogelijk.

23. Bij inschrijving voor een cursus wordt uw emailadres automatisch toegevoegd in ons mailingbestand, waardoor u automatisch onze nieuwsbrieven zult ontvangen. Indien u dit niet wenst, kunt u zich voor de Nieuwsbrief weer afmelden.

24. Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres aan de administratie door te geven.

Aanvullende bepalingen healing en massage

25. Feminity kan altijd en zonder opgaaf van redenen weigeren een dienst aan te bieden.

26. Afspraken worden vooraf gemaakt. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wie een afspraak heeft gemaakt stemt zonder meer in met deze algemene voorwaarden.

27. De huisregels van Feminity moeten strikt worden opgevolgd. Anders kan de toegang worden ontzegd.

28. Klanten die een behandeling hebben afgesproken dienen 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Indien een klant later verschijnt wordt de behandeltijd verkort en zullen de totale kosten in rekening worden gebracht.

29. Annulering van een behandeling kan tot maximaal 48 uur van te voren worden opgezegd, anderen worden de totale kosten in rekening gebracht. Indien u zonder bericht niet verschijnt op uw afspraak worden de totale kosten in rekening gebracht.

30. De klant is verplicht om Feminity te informeren alle relevante en juiste medische informatie die nodig is om een verantwoorde massage of behandeling te kunnen geven.

31. Bij koorts, griep, lichamelijke besmettelijke ziekten wordt er niet behandeld.

32. Bij blessures, hoge bloeddruk of ziekten is het raadzaam eerst uw arts advies te vragen.

33. Erotische massages worden niet aangeboden. Klanten die hier wel op inspelen moeten de praktijk direct verlaten en wordt de toegang tot Feminity voorgoed ontzegd.

34. Met het maken van de afspraak voor de behandeling of massage bent u akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden en verklaart u dat u Feminity nooit aansprakelijk zal stellen voor bij of nawerkingen, die mogelijk het gevolg kunnen zijn van de behandeling of massage die aan u is gegeven.

Aanvullende bepalingen verhuur ruimtes

35. Betalingen van de ruimtes dienen uiterlijk op gestelde factuur datum doch uiterlijk vóór de afgesproken datum vóór aanvang van de activiteit volledig te zijn betaald op de rekening van Feminity.

36. Feminity kan de verhuring altijd annuleren als deze een geheel ander karakter heeft dan vooraf was afgesproken. De betalingsverplichting van de klant vervalt hierdoor niet.

37. Feminity kan nadere eisen stellen aan de wijze waarop de ruimte wordt gebruikt.

38a. Kosteloze annulering van het huren van een ruimte kan binnen 7 dagen na de boeking/reservering, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
38b. Indien de huurder de reservering wilt verplaatsen, kan zij dit uiterlijk 7 dagen vóór de gereserveerde datum laten weten. De nieuwe huurdatum dient binnen 6 maanden na de oorspronkelijke huurdatum te liggen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

39. De huurder die gebruik maakt van de ruimtes van Feminity dient zich naar behoren te verzekeren.
U bent als huurder aansprakelijk voor schade die door u of uw gasten wordt veroorzaakt in de gehuurde ruimtes aan o.a. het interieur, meubilair.
Een betaalde borg zal pas worden gerestitueerd als alle schade is voldaan door de huurder.

Feminity is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door huurder is/wordt veroorzaakt. De huurder vrijwaart Feminity tegen aanspraken van gasten terzake.

40. Indien er sprake is van overmacht kan een eventuele tekortkoming Feminity niet worden toegerekend.

Aanvullende bepalingen Kambo  (aanvullend op artikelen 1 t/m 24)

41. Op de website www.feminity.nl staat voor de deelnemer alle informatie t.b.v. een goede  voorbereiding op een Kambo sessie. Het ontvangen Kambo doet de cursist zelf geheel vanuit eigen beweging en op eigen verantwoordelijkheid. Feminity is in alle opzichten gevrijwaard. Deelname is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de deelnemer. Door de inschrijving verklaart de deelnemer de instructies over de contra indicaties en de voorbereiding op de website te hebben gelezen en te zullen toepassen.

42. De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan een Kambo sessie van Feminity, vrij te zijn van psychose of enig ander psychiatrische of fysieke indicatie die gevaarlijk is in combinatie Kambo.

43. De deelnemer verklaart aan Feminity geen middelen te gebruiken die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met Kambo en zich te houden aan het voorgeschreven dieet.
Wanneer binnen binnen een paar dagen vóór aanvang van een Kambo sessie blijkt dat de cursist zich niet heeft gehouden aan het dieet wordt toegang geweigerd zonder restitutie.

44. De deelnemer verklaart aan Feminity geen middelen te gebruiken die gevaarlijk kunnen zijn in combinatie met Kambo. Wanneer binnen een maand vóór aanvang van een Kambo sessie blijkt dat de cursist een middel heeft gebruikt, meldt zij dit aan Feminity.

45. Medische indicaties als hartklachten en hoge bloeddruk vormen een contra-indicatie voor het gebruik van de Kambo. De deelnemer verklaart aan Feminity geen van deze klachten te hebben.

46. De deelnemer verklaart bij het deelnemen aan Kambo niet zwanger te zijn.

47. Uit oogpunt van veiligheid heeft Feminity het recht om een deelnemer (nog) niet te laten deelnemen aan Kambo.

48. Deelnemers kunnen alleen Kambo ontvangen als er vóór aanvang een verklaring is ondertekend. De volledige verklaring ondertekend men d.m.v. het inschrijfformulier en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.